موضوع ثبت یک خیابان در پایتخت به نام محیط بانان کشور در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در دویست و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در چهل و هشت ساعت گذشته سه تن از محیط بانان شریف کشور جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: پیشنهاد می کنم یک خیابان به نام محیط بانان کشور ثبت شود.

بر اساس این گزارش، بررسی نام گذاری یکی از خیابان های تهران به نام محیط بانان در دستور کار کمیسیون نام گذاری شورای اسلامی شهر تهران قرار خواهد گرفت.