حمید فرخ نژاد خبرنگاران را خادمان بی ادعای روشنایی، نگهبانان گوهر اندیشه راستی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، این بازیگر در پیام تبریکی برای خبرنگاران فرستاد نوشت: «سلام برخادمانبی ادعایروشنایی،نگهبانانگوهراندیشهراستی که کلمهخبرنگاررا تشکیل می‌دهند.»

حمید فرخ‌نژاد در حال حاضر مقابل دوربین «گشت ارشاد ۲» به کارگردانی سعید سهیلی است که فیلمبرداریش در حوالی میدان هفت تیر ادامه دارد.