محمد رضا فرجی ضمن تایید مصوبات شورای صنفی نمایش تاکید کرد که قیمت بلیط فیلم «فروشنده» پیش از این توسط این شورا به سینماهای نمایش دهنده ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر کل سینمای حرفه ای درگفتگو با روابط عمومی سازمان سینمایی گفت: «بلیط فیلم فروشنده با قیمت معمول ومصوب شورای صنفی نمایش که در حواله سینماها نیز قید شده است، به مخاطبین عرضه می‌شودد.» فرجی بیان کرد: «بازرسین اداره کل سینمای حرفه ای، فرآیند فروش بلیط در سینماهای نمایش دهنده فیلم راتحت نظر خود دارند.چنانچه در این زمینه تخطی صورت پذیرد،یقینا با عاملین آن برخورد قانونی خواهد شد.»