مخالفت احزاب ترکیه با بازگشت حکم اعدام به مجازات کیفری این کشور به آن دلیل صورت گرفت که این اقدام احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به ملغی می کند.

احمد نجفی، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره تصمیم اردوغان برای امضای حکم اعدام کودتاگران به خبرنگار بین المل خبرگزاری موج گفت: به نظر نمی رسد رئیس جمهوری ترکیه تمایلی داشته باشد دست از کشتن کودتاگران در مقابل پیوستن به اتحادیه اروپا بکشد. زیرا او در سخنانی اعلام کرده است مگر قانون اعدام در چین، روسیه و آمریکا وجود ندارد؟! وی ادامه داد: در این شرایط اگر پارلمان ترکیه حکم اعدام را تایید کند همان طور که اردوغان گفته است به امضای او خواهد رسید و این به منزله دور شدن احتمال پیوستن این کشور به اتحادیه اروپاست. این مساله از ان جهت قابل تامل است که بدانیم آنکارا تنها به یک دلیل مجازات اعدام را از قوانین خود کنار گذاشته بود و آن هم امید برای پیوستن به گروهای کشورهای قاره سبز بود. این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به واکنش برخی از احزاب مخالف بازگشت قانون اعدام در ترکیه تصریح کرد: علاوه بر آنکه این احزاب مایل هستند ترکیه عضویت اتحادیه اروپا درآیند، نگران هستند با قانونی شدن دوباره اعدام اعتمادها به بهبود شرایط آینده این کشور از بین برود. نجفی در پایان افزود: اردوغان با پیگیری سیاست های نوعثمانی گری نشان داد آنقدر ها سایر احزاب به دنبال پیوستن به اروپایی ها هستند، رغبتی به این امر ندارد. ضمن آنکه بیش از نیمی از کرسی های پارلمان در دست حزب عدالت و توسعه است و این موضوع احتمال بازگشت حکم اعدام به قوانین کیفری ترکیه را بیشتر می کند.