رئیس مرکز پژوهش ها از تهیه و تنظیم طرحی در کمیته متشکل از سازمان بازرسی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها جهت قانونمند کردن پرداخت مدیران در کوتاه مدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی روز سه شنبه پیش از قرائت گزارش مرکز پژوهش ها از حقوق های نامتعارف کاظم جلالی از تهیه پیش نویس طرحی خبر داد که در کوتاه مدت پرداخت های مدیران را قانونمند می کند.