رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت با افزایش سقف اوراق مشارکت موافق نبود، افزود: زمانی که گزارش مجدداً به کمیسیون تلفیق رفت کمیسیون سقف اوراق را به سقف موردنظر دولت باز گرداند و به همین دلیل این میزان سقف مورد موافقت دولت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان برنامه و بودجه به اشاره به رد کلیات بودجه 97 گفت: دولت با افزایش سقف اوراق مشارکت موافق نبود.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۹۷ گفت: نخستین تغییر در گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۷ درباره تبصره ۵ لایحه بودجه بود که در این تبصره پیشنهاد دولت این بود که مجموعه اوراق منتشر شده ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد اما در فرآیند رسیدگی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این رقم افزایش یافت به گونه ای که ۵ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان برای موضوع سلامت و ۲ هزار میلیارد تومان برای تسویه و هزار میلیارد تومان برای تکمیل فضاهای آموزشی مقرر شد.

کمیسیون سقف اوراق را به سقف موردنظر دولت باز گرداند

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت با افزایش سقف اوراق مشارکت موافق نبود، افزود: زمانی که گزارش مجدداً به کمیسیون تلفیق رفت کمیسیون سقف اوراق را به سقف موردنظر دولت باز گرداند و به همین دلیل این میزان سقف مورد موافقت دولت قرار گرفت.

افزایش سقف اوراق مشارکت

عدالت نبود که نسبت به اعضای هیات علمی دانشگاه ها کمبود منابع قایل شویم

نوبخت یادآور شد: موضوع مهم دیگر افزایش مبالغ برای حقوق کارکنان است که امسال و سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون برای اعضای هیات علمی کمتر صورت خواهد گرفت، لذا به نوعی عدالت نبود که نسبت به اعضای هیات علمی دانشگاه ها کمبود منابع قایل شویم.

کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مورد تایید دولت بود

وی با بیان اینکه تغییرات دیگر مربوط به بحث بازنشستگان بود افزود: دولت هزار میلیارد تومان علاوه بر افزایش ۱۰ درصدی جهت ترمیم حقوق و متناسب سازی قایل شده بود که البته در سال گذشته نیز چنین اقدامی صورت گرفته بود، اما در سال آینده این رقم به ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده یعنی ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان توسط مجلس اضافه شده، اما با توجه به اینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان سقف درآمدها افزوده شد انتظار می رفت که این موضوع به حداقل سقف باز گردد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مورد تایید دولت بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج