معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور برجام را تفاهمی دوجانبه برای آرامش صحنه بین‌الملل خواند که به بهانه‌ای جهت تشدیداختلاف تبدیل شد؛ گامی که آمریکا درحال برداشتن آن است.

به گزارش خبرگزاری موج، در یادداشت توئیتری حمید ابوطالبی آمده است: برجام‌ صرفا‌ گامی تاریخی درعرصه عدم‌اشاعه بود؛ اما با اقدام آمریکا، درحال تبدیل شدن به بازیگری تاریخی درتعاملات ایران وآمریکا و عرصه ‌جهانی است.

سیاسی‌کردن برجام درداخل آمریکا واعلام خلاف‌واقع عدم‌پایبندی ایران، به‌‌سرعت ایران‌ وآمریکا را به مرحله جدیدی ازاختلاف، واین باورمنتقل می‌کند که بردیواربلندبی‌اعتمادی ما، نقض‌عهد، خصومت ‌مستمر، وعدم امکان عملی تفاهم نیز افزوده گردید؛ راه‌ تداوم هرگونه سخن و گفتگو میان دوکشور بسته‌ شد. لیست‌بلندخصومت‌های بیش از شش‌دهه ای باایران، بلندتر و سیاه‌تر‌شد، امکان‌انتقال‌ از سخن‌پراکنی‌های رتوریک به خصومت‌ورزی‌های عملی بیشترگردید، بی‌ثباتی منطقه‌ای باناسیونالیسم آمریکا روزافزون شد، نزاع درونی درمقابله باتروریسم بالا گرفت ،امکان تفاهم درچالش‌های منطقه ‌ای ازمیان رفت.

با بازگشت زورگویی یک‌جانبه در عرصه بین‌الملل، جبهه ‌بندی وخط‌کشی‌های تازه ضرورت بیشتری یافت، جهان ناامن‌تر و نگرانی خردمندان بیشتر شد، زیرا برجام که تفاهمی برای آرامش صحنه بین‌الملل ودوجانبه بود، به بهانه‌ای جهت تشدیداختلاف تبدیل گردید؛ گامی که آمریکا درحال برداشتن آن است.