حسین موسویان - دیپلمات پیشین - از اتهام مطروحه در یک پرونده اقتصادی تبرئه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین موسویان - دیپلمات پیشین - از اتهام مطروحه در یک پرونده اقتصادی تبرئه شد.

به نقل از یک مقام قضایی، پرونده مذکور در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حسین موسویان از اتهام مطروحه در این پرونده تبرئه شد و اکنون پرونده با اعتراض مرجع قضایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.