نباید بین مردم و مسوولین گسستی باشد. مسوولین بالا و والا و مردم طبقه پایین نیستند. چون کسی که می پذیرد مسوول باشد، باید بپذیرد که خدمتگزار باشد.

گذشت 38 سال از انقلاب اسلامی یادآور ارزش های انقلاب اسلامی و فجرآفرینان است و آنچه که اینک جلوه گری می کند اتفاقا مطالبه ها، ارزش ها، بنیانگذاران و فجرآفرینان است.

خودباوری، «ما می توانیم»، عدم اتکا به قدرت های بیرونی، بی اعتنایی به آمریکا و اروپا، توجه به ظرفیت های درونی، اسلام محوری آن هم اسلام ناب محمدی، وحدت در عین کثرت و اما وحدتی حول پیشگامی و جلوداری ولی امر مسلمین، غرش در مقابل های و هوی کسانی که از هر فرصت برای تخریب و تهدید جمهوری اسلامی استفاده می کنند، باید مد نظر باشد.

صلح و همزیستی و هم پوشانی به سیاستمداران در وحدت کلمه، حکمت، عزت و اقتدار ملی و جدایی از قدرت طلبی و فرصت طلبی و اشرافی گرایی باید سرلوحه رفتارهایمان باشد.

نباید بین مردم و مسوولین گسستی باشد. مسوولین بالا و والا و مردم طبقه پایین نیستند. چون کسی که می پذیرد مسوول باشد، باید بپذیرد که خدمتگزار باشد. خدمتگزار مردم در قالب ارزش های قرآنی و اسلامی. پس باید زندگی خود را بر پایه حداقل زندگی مردم قرار دهد و در پیچ و خم گرفتاری و بحران ها خواب از چشم خود بیرون کند و انقلابی و رزمنده وار جهاد کند.

عدالت منبع و منشأ امید مردم شود و همه افتخار و بالندگی شان بر این باشد که در چار و ناچارها پناهشان عدالت اسلام گونه و پیامبر گونه است همان که ولی امر مسلمین می خواهد.

تصمیم گیری ها و شور و مجلس انقلاب در تراز خردمندان و حکیمان متدین و متعهد و شجاع باشد و اگر چنین شد اقدام به فجر است و انقلاب و فجر آفرینان.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج