اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم انتخاب شدند و عزیز اکبریان ریاست این کمیسیون را به دست گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که امروز(یکشنبه ۳۰ خرداد ماه) برگزار شد؛ اعضای هیات رئیسه این کمیسیون مشخص شدند. بر این اساس عزیز اکبریان با عنوان رئیس برگزیده شد.

همچنین داریوش اسماعیلی و فریدون احمدی به ترتیب نواب رئیس اول و دوم شدند. همچنین جواد حسینی کیا و سید حمیده ورآبادی دبیران کمیسیون صنایع و معادن شدند و سعید باستانی سخنگوی این کمیسیون شدند.

گفتنی است علی سبحانی فرد نیز برای کسب کرسی ریاست کمیسیون صنایع و معادن کاندیدا بود که نتوانست حداکثر آرا را کسب کند.