مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات(بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۳۸٫۶ است که نسبت به فصل قبل از آن ۰٫۵درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن(تورم نقطه به نقطه) ۴٫۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات زمستان ۱۳۹۴ میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته را نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) برابر با ۵٫۱ درصد اعلام کرده است. تغییرات شاخص بخش های خدمات نشان می دهد:شاخص گروه خدمات 'تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی' در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۳۳٫۱ است که نسبت به فصل قبل ۰٫۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴٫۸ درصد است. شاخص گروه 'خدمات هتل و رستوران' در فصل زمستان سال ۱۳۹۴برابر با ۱۳۴٫۳ است که نسبت به فصل قبل ۰٫۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴٫۱ درصد است. شاخص گروه 'خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات' در فصل زمستان سال ۱۳۹۴برابر با ۱۵۸٫۶ است که نسبت به فصل قبل از آن ۰٫۴درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵٫۳ درصد است. شاخص گروه 'خدمات واسطه گری های مالی (بیمه)' در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با۱۵۱٫۱ است که نسبت به فصل قبل از آن تغییری نداشته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۰٫۶ درصد است. شاخص گروه 'خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار' در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۳۰٫۱ است که نسبت به فصل قبل از آن ۰٫۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵٫۳ درصد است. شاخص گروه 'خدمات آموزش' در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۲۸٫۷ است که نسبت به فصل قبل از آن ۰٫۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶٫۳ درصد است. شاخص گروه 'خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی' در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۳۰٫۲ است که نسبت به فصل قبل از آن ۰٫۲ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با۴٫۸ درصد است. شاخص گروه 'خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی'در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با۱۳۲٫۱ است که نسبت به فصل قبل از آن ۰٫۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴٫۴ درصد است.