وزیر امور خارجه با بیان اینکه دوران تحمیل و امپراطوری‌ها به سر آمده است، تاکید کرد: در جهان جهانی شده قدرت نظامی و اقتصادی و حتی قدرت تبلیغاتی این امکان را به کسی نمی‌دهد که دیدگاه خود را بر دیگران تحمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد در «کنگره ملی پرسش مهر ۱۶» گفت: اگر سیاستمداران بین‌المللی به اندازه دانش‌آموزان ایرانی شجاعت فکر کردن و اندیشیدن داشتند، می‌دانستند که بازی با حاصل جمع صفر بی‌معناست.

وی با بیان اینکه هنوز آمریکایی‌ها با وجود هزینه‌های میلیاردی در کشورهایی همچون افغانستان نتوانسته‌اند این واقعیت را درک کنند که دوران فشار و تحمیل به سر آمده است، اظهار داشت: مردم ما این واقعیت را به آمریکایی‌ها تحمیل کردند. آمریکایی که با سلطه‌گری می‌گفت ایران نباید حتی یک سانتریفیوژ داشته باشد با ۲۰ هزار سانتریفیوژ مواجه شد. آمریکایی که می‌گفت راکتور آب سنگین اراک باید نابود شود نه تنها راکتور آب سنگین را پذیرفته بلکه امروز از ایران آب سنگین می‌خرد و در بازطراحی آن حضور دارد. وزیر امور خارجه ادامه داد: در جهان جهانی شده قدرت نظامی و اقتصادی و حتی قدرت تبلیغاتی این امکان را به کسی نمی‌دهد که دیدگاه خود را بر دیگران تحمیل کنند.

ظریف با اشاره به وضعیت منطقه‌ای تصریح کرد: در این منطقه سراسر آشوب ملت ایران در محیطی امن زندگی می‌کند. این به برکت این واقعیت است که ما عنصر اساسی قدرتمندی را شناخته‌ایم و آن این است که تنها قدر قدرت دنیا ذات باریتعالی است. ما باید بدانیم دوران تحمیل و امپراطوری‌ها به سر آمده است