تبدیل وضعیت ایران در سازمان شانگهای از عضو ناظر به دائم، مستلزم کاهش حساسیت های سیاسی از فضای پیرامونی کشورمان در محیط بین الملل است.

احمد حسینی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: شانگهای یک سازمان مهم منطقه ای در عرصه جهانی است که از چند سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون نیز در حال تکامل و تثبیت است. براین اساس یک ملاحظه جدید بین اعضا به خصوص روسیه و چین وجود دارد. وی ادامه داد: شانگهای تلاش دارد خود را به عنوان رقیب و دشمن غرب نشان ندهد و تا جایی که امکان دارد حساسیت برانگیز نباشد.از همین رو استراتژی گام به گام را هم در بعد سیاسی و هم در بعد پذیرش اعضا در پیش گرفته است. ورود آرام و به تدریج کشورهای جدید باعث خواهد شد تا اثرگذاری این سازمان حفظ شود. این کارشناس مسائل سیاسی به تبدیل هند از وضعیت ناظر به عضو دائم اشاره کرد و افزود: چین و روسیه ملاحظات خاصی در مورد هند داشتند که دارای پتانسیل های بالایی نیز است. در مورد ایران نیز ترجیح داده می شود کشورمان از فضای سیاسی پیرامونش دور شود تا سپس در باره عضویت دائم آن تصمیم گیری کنند. حسینی در خصوص اولویت های اولیه شانگهای خاطر نشان کرد:سنگ بنای این سازمان پس از فروپاشی شوروی و در نتیجه تحولات آن دوران گذاشته شد که مبتنی بر سه عنصر بود: تعیین مسائل مرزی، مبارزه با افراط گرایی، مبارزه با جدایی طلبی. این موضوعات امروز نیز در جغرافیای شانگهای وجود دارد و اعضا تلاش دارند با تعامل یکدیگر این معضلات را حل کنند. وی تاکید کرد: با این حال چین و روسیه درصدد هستند تا به صورت غیر مستقیم به غرب این پیام را بدهند که اگر بخواهد با شیوه تهاجمی دکرین گسترش به شرق را پیش بگیرد، این سازمان نیز تبدیل به محملی می شود که در برابر غرب خواهد ایستاد.