مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل به منظور تسلیم پیام‌های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور…