معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تشریح رویکردهای جدید در اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور، گفت: در سنجه‌های جدید اعتباربخشی بر ارتقای ایمنی بیماران تاکید ویژه‌ای شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد آقاجانی با اشاره به ابلاغ اعتباربخشی جدید بیمارستانی، گفت: اعتباربخشی بیمارستان‌ها موثرترین ابزار و روش برای ارتقای کیفیت و جلب رضایت و اعتماد عمومی از خدمات بیمارستانی در دنیا محسوب می‌شود. این اعتبار بخشی مشتمل بر ۲۴۸ استاندارد و ۹۰۳ سنجه بوده و بر اساس آن بیمارستان‌های کشور به چهار درجه، رتبه بندی می‌شوند و قیمت خدمات متناسب با رتبه کیفی خواهد بود. وی افزود: تدوین این استانداردها حاصل یکسال کار مستمر معاونت درمان وزارت بهداشت، اساتید و صاحب نظران دانشگاهی و مدیران مراکز خصوصی است. در تدوین این سنجه‌ها ۱۲۳ کارشناس شرکت داشته‌اند. معاون درمان وزارت بهداشت رویکردهای جدید در اعتباربخشی را برشمرد و گفت: رویکردهای جدید در اعتباربخشی عبارتند از اجتناب از مستندسازی غیرضروری و کاهش بروکراسی و تبدیل مستندات کاغذی به الکترونیکی که حاصل آن اختصاص زمان بیشتر به مراقبت از بیماران توسط کادر درمانی است. همچنین در اعتباربخشی قدیم حجم استانداردها بسیار زیاد ولی فاقد عمق کافی بود، در حالی که در اعتباربخشی جدید از حجم استانداردها کاسته و در عین حال به عمق آنها افزوده شده است. وی افزود: از طرفی در این نسل از اعتباربخشی، وزن سنجه‌ها بر اساس تاثیرشان بر نتیجه نهایی عملکرد بیمارستان، متفاوت خواهد بود. بطوریکه سه نوع سنجه طراحی شده است و شامل سنجه‌های تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی می‌شوند. بر این اساس تک بعدی صرفا یا زیرساختی و یا فرآیندی است. دو بعدی در برگیرنده زیرساخت و فرایند است و سه بعدی هر سه وجه زیرساخت، فرایند و نتیجه را در بر می‌گیرد و اگر زیرساخت فراهم و حتی فرآیند هم برقرار باشد، اما نتیجه حاصل نشده باشد، امتیاز صفر خواهد بود. بنابراین سنجه‌های سه بعدی بیشترین وزن امتیاز را خواهند داشت. آقاجانی افزود: بیمار محوری و تمرکز بر خدمات بالینی، وظیفه محوری به جای بخش محوری، توجه به اهمیت کار گروهی در بهبود مستمر کیفیت خدمات مراقبتی، تاکید ویژه بر ارتقای ایمنی بیماران، در نظر گرفتن الزامات و استانداردهای بین‌المللی، توانمندسازی کارکنان، برنامه‌ریزی برای افزایش انگیزه کارکنان، زمینه‌سازی مشارکت فعال پزشکان در پیاده‌سازی استانداردهای مرتبط با درمان، توجه خاص به کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی و ورود ارزش‌های ایجاد شده در طرح تحول نظام سلامت به اعتباربخشی برای نهادینه کردن و پایدارسازی آنها و حفظ دستاوردها از دیگر رویکردهای جدید در اعتباربخشی است. بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت، وی همچنین اظهار کرد: بر این اساس انتظار می‌رود با اجرای این استانداردها در بیمارستان‌های کشور شاهد بهبود ایمنی بیمار، کاهش خطاها، افزایش رضایتمندی مردم، ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، پزشکی و پرستاری باشیم. بنابراین باید توجه کرد که در اعتباربخشی جدید، درجه‌بندی بیمارستان‌ها به عملکرد و واقعیت‌های موجود در هر بیمارستان نزدیک‌تر خواهد بود و بالطبع اعتماد عمومی بیشتر جلب خواهد شد.