معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: استفاده از وارنیش فلوراید برای دانش‌آموزان نیاز به تجهیزات دندانپزشکی گرانقیمت ندارد و علاوه بر آن حدود ۵۰ درصد کاهش پوسیدگی در دندان‌های شیری و دایمی را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهرزاد حمیدی درباره وارنیش فلوراید در دانش آموزان گفت: یکی مهمترین بحث‌های ما سلامت دهان ودندان دانش‌آموزان است، زیرا پوســیدگی دنــدان شــایع‌تــرین بیمــاری مــزمن دوران کــودکی و نوجــوانی اســت کــه در بــین اقشار جامعه بـا هـر نـژاد و رده اجتمـاعی مشـاهده مـی‌شـود. معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: طبـق آخـرین بررسـی‌هـای به عمـل آمـده بطـور متوسـط هـر کـودک ۶سـاله ایرانـی در بـدو ورود بـه مدرسـه دارای ۵ دنـدان شـیری پوســیده اســت و از ســن ۶ تــا ۱۲ ســالگی نیــز میــزان پوســیدگی دنــدان‌های دایمــی رونــد افزایشی دارد. وی خاطرنشان کرد: مطالعات انجام شده نشـان مـی‌دهـد کـه اطفـال در سـنین دبسـتان به طـور متوسـط نیـاز بــه دریافــت ســالیانه ۳ ســاعت خــدمات دندانپزشــکی دارنــد واضح است کـه تهیـه و تـدارک نیـروی انسـانی و هزینـه اجـرای چنـین برنامـه‌ای بسـیارپرهزینه خواهد بود حال آن‌کـه ارائـه خـدمات پیشـگیری در جهـت جلـوگیری از ایجـاد بیماری‌هـای دهـان و دنـدان صرف هزینـه بسـیار کمتـری را در پـیش خواهـد داشـت. وی افزود: بهتـرین زمـان جهـت کنتـرل بیماری‌هـای دهان و دندان سنین کودکی و یکی از بهترین مکـان‌ ها جهـت دسترسـی بـه ایـن گـروه سـنی مدارس ابتدایی است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: همزمـان بـا آمـوزش بهداشـت دهـان و دنـدان بـه دانـش‌آمـوزان و والـدین آنها، اسـتفاده از وارنـیش فلورایـد بـه عنـوان یکـی از بهتـرین روش‌های پیشـگیری از پوسـیدگی دهـان و دندان انجام می‌شود.