فوتبال ما در مقام مقایسه با رقبای قاره کهن ٬ دو پوئن ارزشمند دارد که توانسته کشورمان را در جایگاه قابلی قرار دهد. ظرفیت بی پایان استعداد از یک سو و اقبال عمومی از سویی دیگر باعثشده تا فوتبال کشورمان در میان آسیایی ها قد علم‌ کند.