اعضای ستاد کاروان اعزامی به المپیک ریو در یازدهمین نشست خود تصمیم گرفتند که در پایان این دوره بازی ها بهترین های از میان سرپرستان، مربیان و ورزشکاران انتخاب و معرفی شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، در این نشست پس از بررسی اقدامات صورت گرفته بخش های مختلف برای اعزام هر چه بهتر کاروان اعزامی به ریو، جهت برگزاری نشست آموزشی و توجیهی سرپرستان و نمایندگان تیم های مختلف ورزشی اعزامی به ریو همچون امنیت، پزشکی، تشریفات، رسانه و... که ۲۱ تیر ماه در محل کمیته برگزار می شود هماهنگی نهایی صورت پذیرفت. همچنین اصغر رحیمی به عنوان سخنگوی کاروان ایران در ریو انتخاب شدند تا تنها وی در موارد لزوم نکات لازم را مطرح نمایند. در این نشست بر لزوم  رعایت موازین فرهنگی و داشتن نظم و انضباط فردی و تیمی کاروان اعزامی به ریو در زمان برگزاری رقابت ها تاکید شده و حتی تصمیم گرفته شد تا در خاتمه رقابتهای المپیک به بهترین سرپرست، مربی و ورزشکار کاروان اعزامی به ریو در زمینه رعایت نظم و انضباط از سوی کمیته ملی المپیک جوایزی اهدا گردد. در این نشست کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و سرپرست کاروان اعزامی، دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، فراهانی مسوول امنیت، اسلامیان مسئول امور بین الملل، مسجدی مسئول امور تدارکات، سلامی مسوول تشریفات و عبدالهی مسوول امور رسانه حضور داشتند.