رئیس رسانه ملی با تاکید بر اشتباه بودن برخی رویکردهای برنامه هفت گفت: تذاکرات لازم در این خصوص ارائه شده است.