با تصمیم هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی موظف شد تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر به پیمانکاران، شرکت ها و طرف های قرارداد و سایر خریداران را فراهم نماید.

به گزارش خبرگزاری موج، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱ - وزارت راه و شهرسازی تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر به پیمانکاران، شرکت ها و طرف های قرارداد و سایر خریداران را فراهم نموده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها(ارزش زمین) برای تکمیل پروژه های خدمات روبنایی با رعایت قوانین ومقررات مربوط هزینه نماید.

۲ - اعتبار موردنیاز برای کمک به آماده سازی زمین پروژه های مسکن مهر و اجرای خدمات زیربنایی(۳۵۰) هزار واحد مسکن مهر در سال ۱۳۹۵ از محل منابع زیر با رعایت مقررات مربوط تأمین می گردد:

الف - واگذاری اسناد خزانه اسلامی به میزان ده هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران خدمات زیربنایی واحدهای یادشده تا پایان سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵٫

ب - منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به میزان هفت هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال برای کمک به آماده سازی زمین اعم از ایجاد راه دسترسی، دیوار حائل، محوطه سازی.

پ - منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات به میزان یکهزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال.

ت - اختصاص اعتبار موضوع ردیف(۹-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با عنوان «زیرساخت مسکن مهر - سهم دولت» به میزان دو هزار و پانصد میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال به وزارت نیرو.

۳ - اعتبارات موضوع ردیف(۸-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» به میزان دو هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می یابد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۴ - اعتبار لازم از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی جهت احداثو تکمیل روبناها(مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی - مذهبی و درمانی) تأمین شود و دستگاه های اجرایی خدمات رسان نیز نسبت به ارایه خدمات روبنایی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور – وزارت نیرو – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.