معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درخصوص مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی فیمابین ایران و کنیا را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت خارجه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بر اساس این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت خارجه نسبت به مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا، اقدامات و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد.