رئیس جمهور قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، این قانون در جلسه علنی ۲۷ اردیهبشت امسال مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۹اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده است.

در متن قانون اصلاح ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: ماده‌ واحده ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به ‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: ماده۲۴۱ با رعایت شرایط مقرر در ماده(۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد و در شرکت های سهامی خاص از ۶ ‌درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است. تبصره ۱ شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ۱۳۸۶ هستند. تبصره۲ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که همه یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسه های عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت‌ ۹۵ مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و ۲۹ اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید.