وزیر کشور گفت: کمیسر عالی سازمان ملل در سفر به ایران از اردوگاه قم بازدید کرد و از خدمات ما ابراز رضایت داشت.

به گزارش خبرگزاری موج؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز بعد از دیدار با «فیلیپو گرندی» کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیسر عالی سازمان ملل مرتب از وضعیت پناهدگان در کشورمان بازدید به عمل می آورد.

وی با بیان اینکه ما در ضمن این بازدیدها جلساتی را با حضور وی درباره وضعیت این پناهندگان یا مهاجرین برگزار می‌کنیم، افزود: خواست ما از سازمان ملل این است که بتواند به اصل بازگشت داوطلبانه مهاجرین کمک کند و تا زمانی که آنها در ایران هستند از کمکهای سازمان ملل برای امر بهداشت و آموزش و معیشت بیشتر بهره مند شوند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه هر کمکی که از طرف سازمان ملل به عمل می آید از طرف خودشان نظارت می شود یاد آور شد البته این کمک ناچیز است.
وی تاکید کرد کمیسر عالی سازمان ملل در سفر به ایران از اردوگاه قم بازدید کرد و از خدمات ما ابراز رضایت داشت لذا ایشان متعهد شد که با ر، کمکهای بیشتری به پناهندگان شود.