محققان ایده جاه طلبانه ای را به واقعیت تبدیل می کنند که طی آن امکان استفاده از ایمپلنت های قابل کنترل با سیگنال های الکتریکی فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، شرکت Verily Life Sciencesکه به عنوان خواهر گوگل شناخته می شود همکاری گسترده ای را با غول داروسازی بریتانیا یعنیGlaxoSmithKlineآغاز کرده تا بیمارانی که اندامهایشان به هر دلیل دچار نقص است در آینده ای نزدیک بتوانند از نسل جدید ایمپلنت ها استفاده کنند.

در نتیجه همکاری این دو شرکت بزرگ، شرکتی موسوم بهGalvani Bioelectronicsدر بریتانیا شکل می گیرد که طی هفت سال آینده با دریافت ۵۴۰ میلیون پوند گام های بلندی به سوی تحقق این ایده برداشته خواهد شد.

محققان تلاش می کنند تا در این شرکت ایمپلنت های زیست الکترونیکی تولید کنند که از حیثعملکرد با فناوری های مشابه فعلی نظیر نشانگرهای قلبی تفاوت چندانی ندارند.

در واقع تلاش اصلی این محققان بر این اصل استوار است که سیگنال های عصبی را به شیوه ای اصلاح کنند که قابلیت از بین بردن اختلالات در عملکرد اندام های مختلف را داشته باشند.

در این پروژه ریزایمپلنت هایی ساخته می شود که به رشته های عصبی مرتبط با اندامهای مختلف متصل هستند. محققان از فناوری بی سیم برای کنترل این ریزساختارها استفاده می کنند تا در نهایت بیمار عملکرد بهتری در استفاده از اندامهایش داشته باشد.

از آنجاکه بسیاری از فرایندهای بدن انسان به واسطه تبادل سیگنال های الکتریکی میان سیستم عصبی و اندام ها کنترل می شود، محققان در این پروژه جدید تلاش می کنند که از ریزایمپلنت های ساخته شده برای تحریک یا حتی بازداشتن سلول های عصبی جهت اصلاح عملکرد ناقص آنها بهره ببرند.