محققان اروپایی ژنی را کشف کرده اند که علت کشیدگی بدن مارها به آن بر می گردد از این یافته علمی می توان برای درمان ضایعات نخاعی استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محققان مرکز تحقیقات IGC پرتغال در تحقیقات خود بر روی مارها متوجه شدند که علت کشیدگی و همچنین لیز بودن بدن آنها به ژنی با نام  Oct۴ بر می گردد. در واقع این ژن سلول های بنیادی را تنظیم می کند و بر روی رشد قسمت میانی و تنه در مهره داران تاثیر می گذارد. همچنین سیر تکامل خزندگان در دوران جنینی به ژن Oct۴ نسبت داده می شود که برای مدت طولانی در آنها فعال می ماند. شکل گیری قسمت های مختلف بدن مارها در فرآیند رقابت ژن ها با یکدیگر صورت می گیرد. در ادامه این فرآیند، ژن هایی که موجب شکل گیری بدن مارها می شوند بعداز مدتی باز می ایستند تا ژن مرتبط به تشکیل دم فعال شود. در ادامه تحقیقات مشخص شد که در دوران جنینی، فعال ماندن طولانی مدت این ژن باعث کشیدگی در مارها و کوتاه شدن دم آنها می شود. این دستاورد علمی به دنبال بررسی بر روی علت بلند و کوتاه بودن غیر معمول تنه برخی از موش ها بدست آمد. محققان بر این باور هستند که با پی بردن به این ژن می توان به درمان ضایعات نخاعی امیدوارتر بود. به گفته دانشمندان پرتغالی، فعال نگه داشتن این ژن موجب طولانی شدن تنه به صورت نامحدود می شود که با این وجود می توان سلول های سازنده در بخش نخاع را توسعه داد.