نسل جدیدی از باتریها تولید شده که ویتامین بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، محققان دانشگاه تورنتو موفق به تولید نوع جدیدی از باتری شده اند که انرژی را در واحدهای برگرفته از ساختارهای بیولوژیکی ذخیره سازی می کند. این واحدها بخشی از ساختار تشکیل دهنده باتریها محسوب می شود.

این دستاورد جدید راه را برای تولید تجهیزات الکترونیکی مصرفی ارزان قیمت تر که لطمه کمتری به محیط زیست وارد می کنند هموار می سازد.

این باتری شباهت زیادی به باتریهای لیتیوم یونی با قابلیت بالا در ذخیره سازی انرژی دارد با این حال یک تفاوت مهم در آن دیده می شود. در این باتری از بخشی از ساختار تشکیل دهنده ویتامینB۲موسوم به «فلاوین» به جای کاتد استفاده شده است. کاتد بخشی از باتری محسوب می شود که الکتریسیته را در خود ذخیره سازی کرده و در تماس با دستگاهی خاص آن را آزاد می کند.

محققان دانشگاه تورنتو با تکیه بر یک استراتژی چشمگیر موفق به ارایه این نوآوری شده اند: توجه به طبیعت برای یافتن مولکولهای پیچیده ای که می توان از آن در شمار قابل توجهی از تجهیزات الکترونیکی مصرفی استفاده کرد.

به باور آنها، وقتی به طبیعت تکیه داده شده و از ساختاری استفاده می شود که پیچیدگیهای خاصی دارد، آنگاه برای ساخت مواد جدید به صرف زمان کمتری نیاز خواهد بود.

تولید قطعاتی از باتریها که مبتنی بر ساختارهای زیستی باشند پیشتر نیز صورت گرفته اما این برای نخستین بار است که از پلیمرهای زیستی دارای مولکولهایی زنجیره طولانی برای ساخت یکی از الکترودها(در اینجا کاتد) استفاده می شود.