اخترشناسان از کشف فضای درون تهی در نزدیکی مرکز کهکشان راه شیری خبر داده اند که به موضوعی سؤال برانگیز تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری موج، تیم بین المللی از اخترشناسان متوجه شده اند این بخش از کهکشان راه شیری خالی از ستارگان جوانی است کهCepheidsنامیده می شوند.

این یافته نشان می دهد اگرچه این دسته از ستارگان جوان در نواحی نزدیک به قلب کهکشان راه شیری وجود دارند اما در منطقه ای از این کهکشان که به عنوان داخلی ترین بخش کهکشان راه شیری شناخته می شود اثری از ستارگان جوان نیست. این منطقه ویژه تا شعاع ۸ هزار سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری وسعت دارد.

ستارگان جوانی که تحت عنوانCepheidsشناخته می شوند از اهمیت زیادی برای اخترشناسان برخوردارند زیرا به آنها در دستیابی به درکی روشنتر از چگونگی انتشار ستارگان در سراسر عالم کمک می کند.

این دسته از ستارگان که برخی از آنها تنها ۱۰ میلیون سال عمر دارند، پالسهای نوری تولید می کنند که اخترشناسان از روی بررسی نورشان می توانند محاسبات دقیقی درباره فاصله آنها انجام دهند.

اخترشناسان با تکیه بر نتایج به دست آمده از این بررسیها می توانند تخمین دقیقی درباره چگونگی پیدایش عالم ارایه کنند.

اخترشناسانی از ایتالیا و آفریقای جنوبی درحالی که به جستجو برای کشف ستارگانCepheidsدر مرکز کهکشان راه شیری مشغول بودند در کمال تعجب متوجه شدند که منطقه وسیعی در بخش مرکزی وجود دارد که فاقد ستارگان جوان است.