رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی گفت: کاوشگر تحقیقاتی خلیج فارس به عنوان یک کشتی با تمام امکانات تحقیقاتی نیمه اول شهریور به آب انداخته می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، ناصر حاجی زاده گفت: ایران از یک موقعیت ویژه دریایی برخوردار است و این موضوع فرصت و ظرفیت های زیادی برای کشور فراهم می کند که می تواند توسعه آینده کشور را در پی داشته باشد. به گفته وی، بهره برداری از دریا چه از منابع زنده و چه منابع غیر زنده آن، توسعه گردشگری، توسعه حمل و نقل دریایی و نیاز به استفاده از دانش و پژوهش دارد. وی تصریح کرد: بدون توسعه دانش و پژوهش امکان بهره برداری پایدار و مفید از امکانات دریایی میسر نخواهد شد. رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی بیان کرد: کشورهای پیشرفته دنیا سالانه بودجه های کلانی را برای مراکز تحقیقات دریایی خود اختصاص می دهند، ایران نیز برای توسعه فناوری های دریایی خود نیاز به انجام تحقیقات و پژوهش های بیشتری دارد.