آتشفشان جزیره هاوایی آمریکا به هنگام فوران کردن، شبیه به صورت خندان شد.

به گزارش خبرگزاری موج، آتشفشان «کیلائواآ» واقع در جزیره هاوایی آمریکا به هنگام فعال شدن شکلی شبیه به خنده در صورت را گرفت. در تصاویر هوایی این چهره خندان کاملا مشخص است.