محققان پروتئینی را شناسایی کردند که می تواند به واسطه سلول های بنیادی در ترمیم عضلات پیر شده و آسیب دیده افراد بیمار مبتلا به دیستروفی عضلانی نقش ایفا کند.

به گزارش خرگزاری موج، زیست شناسان دانشگاه جان هاپکینز در نتایج یک کار تحقیقاتی مشاهده کردند که سلول های بنیادی از طریق بیان پروتئین سطحی به نام «اینتگرین» به «کنام» اطرافشان پاسخ می دهند. حتی مشاهده شد که این سلول ها در حضور پروتئین اینتگرین β۱، ضمن بزرگ شدن عضله به سلول های عضلانی تبدیل می شوند. این پروتئین برسطح سلول های بنیادی بزرگسالان هم بیان می شود ولی نقش آن بررسی نشده است. به گفته محققان دانشگاه جان هاپکینز، این پروتئین به طور کاملا اختصاصی بر سیگنال ها و مولکول های مسبب رشد سلول های بنیادی تاثیرگذاراست زیرا آنها در برهمکنش سلول با محیط و فاکتورهای رشد نقش اصلی را بر عهده دارند. به عنوان مثال این پروتئین در پاسخ به فاکتور FGF سبب تبدیل سلول های بنیادی به سلول های عضلانی شده و از این طریق در بازسازی عضلات نقش دارند. ازطرفی در افراد پیر که سلول های بنیادی قادر به پاسخ به فاکتور FGF نیستند، می توان با افزایش بیان این ژن این قابلیت را به این سلول ها برگرداند؛ همچنین در موش های مبتلا به دیستروفی مشاهده شد که با افزایش بیان این پروتئین ، عضلات موش ها ۳۵ درصد بهبود یافته است. بنابراین محققین برای گام بعدی دنبال این هستند ببینند چه اتفاقی بافعال شدن این پروتئین رخ می دهد و چه مولکول هایی در بیان این پروتئین نقش دارند تا بتوانند از این طریق به صورت مستقیم آنها را هدف درمانی خود قرار دهند.