مطالعات اخیر در حوزه حشره شناسی نشان می دهد زنبورهای نر در حال عقیم شدن هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس مطالعات انجام گرفته از سوی محققین موسسه «سلامتی زنبور» در دانشگاه «برن» سوئیس، استفاده از حشره کش ها و سموم دفع آفات موجب می شود که گرد آنها بر روی زنبورهای نر اثر منفی بگذارد و مانع از بارور شدن آنها شود.
به گفته محققین سوئیسی، به کارگیری Neonicotinoids که نوعی سم آفت کش است، باعثمی شود تا زنبورهای نر به هنگام تغذیه از گرده گل ها، ۳۹ درصد قدرت باروری خود را از دست دهند. به عبارت دیگر استفاده از سموم مختلف موجب کاهش باروری تقریبا ۵۰ درصدی زنبورهای نر می شود که این میزان در سطح هشدار قرار دارد. به گفته محققین سوئیسی، این مقدار سموم باعثمرگ زنبورها نمی شود اما نابارور کردن زنبورهای نر را به دنبال دارد.