محققین ژاپنی با انجام آزمایش روی گربه ها به توانایی آنها در علم فیزیک برای شکار کردن پی بردند.

به گزارش خبرگزاری موج، محققین دانشگاه «کیوتو» ژاپن، با انجام آزمایش روی گربه ها متوجه شدند که این دسته از حیوانات می توانند اصول علت و معلول و قواعد علم فیزیک را به خوبی متوجه شوند. در واقع گربه ها با بهره بردن از این توانایی و تلفیق آن با حس تیز شنوایی خود می توانند مکانی که طعمه آنها احتمالا مخفی شده را پیش بینی کنند. همچنین محققین ژاپنی با انجام آزمایشی متوجه شدند که گربه ها می توانند حضور اشیاء نامریی را با توجه به قوه قوی شنوایی خود تشخیص دهند. محققین بر این باور هستند که گربه ها برای تشخیص حضور اجسام از قانون فیزیک استفاده می کنند تا به استنباط حضور یک شی برسند. در حقیقت گربه ها از قوه «درک منطق تصادفی» صدا برای تشخیص ظاهر شدن اشیاء استفاده می کنند. بر همین اساس، محققین دانشگاه «کیوتو» می گویند، سبک شکار گربه ها بر پایه توانایی استنباط صدا است. نتیجه این تحقیق در نشریه Animal Cognition منتشر شده است