دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهره وری ایران به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی توافق نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، توافق نامه همکاری مشترک میان سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر 'رویا طباطبایی یزدی' رئیس سازمان ملی بهره وری ایران مبادله شد. طرفین براساس این توافق نامه بر توسعه همکاری های مشترک در جهت تهیه و مبادله اطلاعات و داده های موردنیاز در حوزه های پژوهشی، آموزشی و توسعه ای - ترویجی در زمینه بهره وری تاکید کردند. همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز کشور با موضوع بهره وری، برگزاری دوره های آموزشی مشترک در زمینه بهره وری و همچنین اقدام مشترک در راستای بسترسازی و انجام فعالیت های مرتبط با ارتقای فرهنگ بهره وری در کشور از جمله توافقات صورت گرفته در این نشست بود. دانشگاه صنعتی امیرکبیر طبق این توافق نامه نسبت به برآورده کردن نیازهای آموزشی و پژوهشی سازمان ملی بهره وری براساس توافق طرفین، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، در اختیار قرار دادن مکان های مناسب آ'وزشی برای برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی، متعهد شد. تالیف، ترجمه، چاپ و انتشار مراجع، متون و کتابهای چاپی و الکترونیکی موردنیاز سازمان ملی بهره وری، استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاه به منظور ترویج فرهنگ بهره وری از دیگر تعهدات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در چارچوب این توافق همکاری است. تعهدات سازمان ملی بهره وری نیز ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت مالی از پروژه های تحقیقاتی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در چارچوب وظایف سازمان، برگزاری نشست های مشترک آموزشی - ترویجی، اشاعه توانمندی ها و دانش فنی موجود در زمینه بهره وری، مطالعه، بررسی و اعلام نتایج درخصوص پروژه های پیشنهادی از سوی دانشگاه در حوزه بهره وری را عهده دار شد. مدت اجرای این توافق نامه، سه سال تعیین شده که با نظر مساعد طرفین، قابل تمدید خواهد بود و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهره وری ایران تعهد کردند حق و حقوق مادی و معنوی یکدیگر درخصوص نتایج حاصل از فعالیتهای مشترک را به رسمیت بشناسند.