چهارمین جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت ۱۶ آبان ماه سال جاری با حضور دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و بخش خصوصی در سالن همایش های رازی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، دبیر علمی جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در دومین نشست نمایندگان سازمان های اجرایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران بر لزوم مشارکت جدی تمامی دستگاه های اجرایی در این جشنواره تاکید کرد و گفت: این جشنواره قدمی ارزشمند برای معرفی اقدامات سازمان ها برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی برای سلامت است. دکتر نسترن کشاورز محمدی اظهار کرد: پنج دامنه برای مسوولیت پذیری و پاسخگوی برای سلامت سازمان ها تعریف شده که برای همه این دامنه ها سوالاتی طرح شده است. وی، دانش، تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، اقدامات و تحقق سازمان ها را از جمله محورهای مسوولیت پذیری و پاسخگویی برای سلامت سازمان ها اعلام کرد. محمدی، نظام ارزشی حاکم بر کل سازمان، خط و مشی، مقررات، دستورالعمل ها، الزامات، تولید یا خدمات سازمان، پیامدهای زیست محیطی ناشی از ایجاد و عملکرد سازمان و اقدامات اختصاصی آنها در حوزه سلامت را از جمله ابعادی است که در سازمان ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. وی با اشاره به این که در دنیا سه رویکرد به حوزه سلامت مطرح شده است، بیان کرد: رویکرد پزشکی به سلامت، رویکرد روان شناختی و نهایتا رویکرد جامعه شناختی به سلامت، سه رویکرد این حوزه است. دبیر علمی جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت با اشاره به این که بسیاری از کشورها مراحل تکامل را طی کرده اند، افزود: برخی از کشورها مانند ایران در حال طی کردن این فرایند هستند. کشاورز بر لزوم مشارکت همه سازمان ها در مسوولیت پذیری و پاسخگویی برای سلامت تاکید کرد و گفت: در این وضعیت تنها وزارت بهداشت مسوول سلامت مردم نیست و همه سازمان ها در مسوولیت پذیری و پاسخگویی برای سلامت مشارکت جدی داشته باشند.