آنالیز ژن های درگیر در تحمل اسمزی گیاه پسته(Pistacia vera L) توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات در ارتباط با تنش شوری و بیان ژن های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، زینب حمیدی تبار دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی واحد علوم تحقیقات گفت: شوری یکی از عوامل محیطی مهم و موثر در کمیت و کیفیت عملکرد گیاهان است که امروزه به دلیل گرم شدن کره زمین و به تبع آن محیط زیست و کاهش میزان بارندگی این پدیده روز به روز در حال افزایش است.

وی با اشاره به اینکه عملیات ‌زراعی به همراه اصلاح ژنتیکی گیاهان در کاهش مشکلات این پدیده محیطی، مؤثر است، افزود: در این تحقیق به بررسی دو رقم پستهEBR۱(که در ایران کشت می شود) و بنه(نژاد وحشی پسته) در ارتباط با تنش شوری و بیان ژن های مرتبط با تنش شوری پرداخته شده است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: در این تحقیق تنش شوری براساس ظرفیت مزرعه طی مدت ۲۱ روز بر روی هر دو رقم پسته اعمال شد.

زینب حمیدی تبار اضافه کرد: در آنالیز واریانس، اختلاف معنی داری میان ارقام پسته مشاهده نشد اما اختلاف معنی داری در مورد تنش اعمال شده مشهود بود.

طی این تحقیق ژنACTINبرای اولین با در دنیا در پسته ایزوله و توالی یابی شد. این ژن درNCBINational Center for Biotechnology Information)) با کدjz۸۹۸۲۱۱به ثبت رسید.

همچنین برای بررسی مکانیزم تحمل شوری در پسته بیان دو ژن مرتبط با تنش شوری بررسی شد. با توجه به نتایج بیان ژن، مشاهده شد ژنNACدر زمان اعمال تنش افزایش بیان معنی داری در حد ۳.۵۵ پیدا شد اما در ژنSOSتفاوت معنی داری مشاهده نشد.

این تحقیق با راهنمایی آسا ابراهیمی، مهدی رهایی و مشاوره رضا عزیزی نژاد انجام شده است.