دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: با توجـه بـه اهمیـت اختراعات، رصد و پایش میزان اختراعات و بررسی روند تغییرات در آنها در ستاد توسعه زیست‌فناوری صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی قانعی در خصوص رصد اختراعات جهانی در حوزه زیست فناوری اظهار کرد: با توجـه بـه اهمیـت اختراعات، رصد و پایش میزان اختراعات و بررسی روند تغییرات در آنها می‌تواند اطلاعات مناسـبی بـرای ارزیـابی روند رشد و تولید علم در کشور باشد.

وی افزود: اختراعات بعنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های رشد و پیشرفت علمی در هر کشور است.

به گفته قانعی، اختراع، کشف، تولید در گستره حوزه‌های علمی می‌تواند بسیار در پویـایی اقتصـادی کشـورها حـائز اهمیـت باشـد.

وی تصریح کرد: با پیشرفت‌های روزافزون علم در حوزه زیست‌فناوری و نیاز جوامع به کشفیات و تولیدات علمی در این حوزه که روز به روز فزونی می‌یابـد و بررسـی و تحلیـل ایـن دسـته از اطلاعـات مـی‌تـوان برنامه‌ریزی مناسبی نیز برای آینده علمی کشور انجام داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، قانعی تصریح کرد: بررسی‌ها در داده‌های حوزه‌های اساسی زیست‌فناوری حاکی از آن است که در سال 1394 تعداد 93 اختراع ثبـت شده در حوزه‌های مختلـف زیسـت فنـاوری وجـود دارد و بیشترین اختراعات در حوزه پزشکی با 32 اختراع ثبت شده است و در ادامه حوزه مـواد و تجهیزات با تعداد 23 اختراع ثبت شده قرار دارد و در رتبه سوم حوزه صنعت با 15 اختراع ثبت شده به چشم می‌خورد و کمترین اختراع ثبت شده در حوزه نفت با یک اختراع است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج