ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری با هدف توسعه فناوری های دریایی و پیشبرد نقشه راه فناوری های دریایی از سفر اساتید برجسته خارجی فعال در این حوزه به کشور حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری موج از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی به منظور ارائه سخنرانی، برگزاری کارگاه آموزشی و شرکت در همایش های علمی (ملی و بین المللی داخل کشور) از حضور اساتید برجسته خارجی حمایت می کند. بر اساس این گزارش، یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور باید به عنوان میزبان از طرف مؤسسه متبوع به ستاد معرفی شود، فرد میزبان باید عضوهیات علمی تمام وقت دانشگاه درگروه ها یا دانشکده های دریایی بوده و در کمیته های نقشه راه فناوری های دریایی عضویت داشته باشد. استاد برجسته خارجی، کسی است که مقیم خارج کشوربوده و دارای حداقل ۲۰ H-index= بر مبنای بانک اطلاعاتی اسکوپوس باشد،در موارد خاص با بررسی کمیته تخصصی ستاد این معیار می تواند تغییر کند. فرد میزبان بایستی درخواست حمایتی خود را در قالب یک پروپوزال در چارچوب پیشنهادی ستاد تهیه و حداقل ۳ ماه قبل از انجام سفر استاد مدعو به ستاد ارسال کند. پروپوزال های رسیده براساس اولویت های آموزشی و پژوهشی ستاد، کیفیت پرونده علمی استاد مدعو و محتویات پروپوزال دریافتی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه ارزیابی آن به اطلاع متقاضی خواهد رسید، مبلغ حمایت پس از انجام سفر و ارائه گزارشات و مستندات مربوطه توسط فرد میزبان، در وجه ایشان پرداخت خواهد شد.