معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تصویب اساسنامه جدید کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار خبر داد و گفت: ثبت کانون ها در اداره ثبت شرکت ها و موسسه های غیرتجاری امکان پذیر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمود شیخ زین الدین با بیان اینکه کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به استناد بند ' ب ' از بخش اول و بند ' ۲ ' از بخش دوم فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس می شوند، افزود: پس از برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار و اخذ و اعمال نظرات و پیشنهادهای اعضای شورا، اساسنامه بازنگری شده به تصویب تمام اعضای شورا رسید. وی، شکل گیری کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار را فرصتی مناسب برای افزایش هم گرایی و هم افزایی بین عناصر تأثیرگذار و تعامل میان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری دانست و ادامه داد: کانون ها در تدوین و ارائه راهکارهای لازم برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه مورد فعالیت خود نقش به سزایی خواهند داشت. شیخ زین الدین، تغییرات ساختاری در کانون ها به منظور چابک سازی ساختار آنها، محوریت دادن به بخش خصوصی در ساختار و اداره کانون ها و امکان بهره گیری از افراد صاحب نظر و خبره دانشگاهی در قالب کارگروه های تخصصی در کانون را مهمترین ویژگی های اساسنامه جدید عنوان کرد. وی افزود: تصویب اساسنامه جدید، ثبت کانون ها در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسه های غیرتجاری را امکان پذیر ساخته است و از این پس کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به عنوان تشکل حقوقی شناسنامه دار و دارای ساختار اداری و مالی مستقل می توانند به فعالیت های خود ادامه دهند. شیخ زین الدین گفت: هدف اصلی این کانون ها بهبود کسب و کارهای مهم در کشور با بکارگیری فناوری های جدید و تشویق نوآوری در آنها است.