یک شرکت خلاق در سوئیس پارکینگ های را طراحی کرده که خودروها را در دل زمین جای می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، این شرکت اروپایی ظرف مدت ۵ تا ۶ روز پارکینگ هایی را تحت عنوان سیستم پارکینگ زیرزمینی در مکان های مختلف تعبیه می کند. ظرفیت این پارکینگ ها حداکثر تا ۳ خودرو است و بعداز پارک کردن اتومبیل و رفتن به زیر زمین خودرو به نحوی از دیدگان شخص ناپدید می شود.