یک شرکت آمریکایی کفشی را طراحی کرده که می توان قسمت روی آن را به مدل های مختلف تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری موج,  این کفش که دارای چندین طرح مختلف برای قسمت رویی خود است و به عبارت دیگر می توان برای مکان های مختلف با توجه به رسمی یا غیر رسمی بودن موقعیت طرح آن را تغییر داد. در واقع با خرید یک جفت کفش صاحب چندین جفت کفش می شوید.