مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: در اجرای عملیات پروژه گازرسانی ۱۲۰ کیلومتر روستاهای سردشت زیدون بیش از ۱۴۰۰خانوار روستایی تابعه سردشت زیدون تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، سید ناصر حسینی نژاد اظهار داشت: در راستای گازرسانی به روستاهای فاقد گاز طبیعی،ئپروژه گازرسانی به ۲۵روستای تابعه سردشت زیدون در قالب ۱۲۰ کیلومتر شبکه گذاری در حال انجام می باشد. مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان با اشاره به خانوارهای روستایی که از وجود گاز طبیعی برخوردار می شوند افزود: در این پروژه به طول ۱۲۰ کیلومتر شبکه گذاری و نصب یکهزار و دویست عدد انشعاب و بیش از یک هزار و چهارصد خانوار روستایی از وجود گاز طبیعی برخوردار می شوند. وی مبلغ کل پروژه را بالغ بر یکصدو بیست میلیارد ریال برآورد کرد.