مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: دزفول یک منطقه ویژه از نظر کشاورزی و دامپروری در سطح کشور است بنابراین عاجزانه تقاضا داریم تبدیل روستاها به شهر بر اساس ظرفیت ها باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، احمد زارعی با اشاره به اینکه اقتصاد ۹ شهر اقماری دزفول بر پایه کشاورزی و دامپروری است، عنوان کرد: دزفول یک منطقه ویژه از نظر کشاورزی و دامپروری در سطح کشور است بنابراین عاجزانه تقاضا داریم تبدیل روستاها به شهر بر اساس ظرفیت ها باشد. مدیر جهاد کشاورزی دزفول با تاکید بر اینکه در طراحی شهرها باید تمام جوانب سنجیده شود، یادآور شد: نمی شود که ابتدا روستا را به شهر تبدیل کنیم و تمام زمینه های کشاورزی و دامداری آن را در طرح توسعه نابود کنیم سپس به فکر ترمیم مجدد باشیم. متاسفانه روستائیان ما و به ویژه کشاورزان و دامداران بازیچه این توسعه های شهری و تبدیل روستا به شهر شده اند چرا که در برنامه ریزی های شهری به هیچ عنوان به این مباحثتوجه نشده است. زارعی با بیان اینکه تمام شهرهای اقماری دزفول برای نگهداری دام های خود درخواست کمک کرده اند، افزود: تمام شهرداری ها ملزم به مساعدت در این زمان هستند. وی در پایان، هر گونه الگوبرداری از سایر شهرها و استان های کشور برای اجرا در دزفول را اشتباه دانست و اضافه کرد: شهرستان دزفول با وجود شبکه های مدرن آبیاری دز دارای ظرفیت های خاص و منحصربه فرد در بخش کشاورزی و دامداری است و نمی توان از سایر شهرها الگوبرداری کرده و در دزفول اجرا کرد.