رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی اهواز گفت: با توجه به اصل چهل و چهار، اقتصاد کشور باید بیست درصد دولتی و هشتاد درصد در دست بخش خصوصی باشد حال آنکه در استان خوزستان قضیه عکس آن را نشان می دهد و حدود هشتاد درصد در بخش دولتی متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی اهواز، خصوصی سازی را یک روش برای ارتقای کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصارهای غیر ضروری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی های اجتماعی و سیاسی عنوان کرد. کاظم مهاوی گفت: هدف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می شود. وی ادامه داد: با توجه به اصل۴۴، اقتصاد کشور باید بیست درصد دولتی و هشتاد درصد در دست بخش خصوصی باشد حال آنکه در استان خوزستان قضیه عکس آن را نشان می دهد و حدود هشتاد درصد در بخش دولتی متمرکز شده است. این عضو هیات رئیسه، قانون گذاری و نظارت را از وظایف دولت برشمرد و اضافه کرد: کار اجرا و اداره باید در دست بخش خصوصی باشد و ما به دنبال کوچک کردن دولت در حوزه های مختلف اقتصادی هستیم. مهاوی اظهار داشت: در این کمیسیون باید راهکارهایی جهت حل این مشکل ارائه و در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جهت حل موانع خصوصی سازی در استان خوزستان اقدام شود. در ادامه جلسه پیشنهاداتی توسط اعضا این کمیسیون برای ایجاد فضای خصوصی سازی در استان عنوان و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.