سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شادگان با طرح اهمیت آموزش های مهارتی و پرورش نیروهای مستعد و دارای مهارت می توان درصد بیکاری را تا حد زیادی کاهش داد و برای رسیدن به این مهم همکاری تنگاتنگ صنایع را می طلبد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، عبدالکریم آلبوشهبازی در جلسه مشترک میان اداره کار، صنایع فولاد و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شادگان با اعلام این مطلب اظهارکرد: ارتباط انکارناپذیری بین آموزش فنی وحرفه ای و عملکرد تخصصی کارکنان صنایع برای اثربخشی شغلی نیروی کار آموزش دیده مهارتی وجود دارد. آلبوشهبازی خاطرنشان کرد: این جلسه در راستای تربیت نیروی انسانی ماهر برای و ورود به بازار کار و آماده نمودن جوانان جهت اشتغال درصنایع شهرستان و خودکفایی شهرستان از نیروی کارغیربومی تشکیل شد. وی عنوان کرد: برای نیل به این اهداف، نیازسنجی آموزشی، تعیین عناوین رشته ها و تعداد نفرات موردنیاز همچنین تهیه محتوی دوره های آموزشی مورد بررسی قرارگرفت. آلبوشهبازی بیان کرد: فنی و حرفه ای آمادگی استفاده از پتانسیل وامکانات مهارتی وفنی صنایع را برای افزایش کیفیت دوره های آموزشی، اجرای طرحهای آموزشی مشترک جهت تربیت نیروی انسانی پروژه های صنعتی درکلیه سطوح مهارتی رادارد. در ادامه مدیران صنایع فولاد اعلام آمادگی کردند تا کارگاه های خود را در اختیار کارآموزان مرکز فنی و حرفه ای شادگان جهت گذراندن ساعات تدریس عملی حرفه ای مورد نیاز صنایع فولاد قرار دهد.