شعبه چهارم تعزیرات حکومتی مشهد، فردی را به علت اخذ وجه اضافی در برگزاری آئین مذهبی تعزیر نمود.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، حمید رضا کریم مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از شکایت یک شاکی خصوصی در تعزیرات حکومتی مبنی بر اخذ وجه اضافی در برگزاری مراسم مداحی خبر داد و افزود: به دنبال طرح شکایت در اداره کل تعزیرات حکومتی مبنی  بر اخذ وجه اضافی در برگزاری مراسم  مداحی  پرونده تخلف  جهت رسیدگی  به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی مشهد ارجاع شد که پس از بررسی و اعلام نظر کارشناس مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی تخلف انتسابی محرز و مسلم دانسته شد. کریم ادامه داد: در بررسی  پرونده مشخص شد که فرد متخلف به ازای اجرت و حق الزحمه می بایست ۸۰۰ هزار توماندریافت می‌کرده که به جای آن پنجاه میلیون ریال مطالبه و دریافت داشته است که بر همین اساس بزه اخذ وجه اضافی توسط وی محرز و شعبه چهارم تعزیرات حکومتی مشهد نیز این فرد را به پرداخت۱۰۰ میلیون ریالجزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف اول و پرداخت۴۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی خصوصی  محکوم نمود.