هیأتی از کارشناسان کشور اتریش طی ۲ روز از خطوط ریلی اداره کل راه آهن خراسان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، هیأتی از کارشناسان کشور اتریش طی ۲ روز از خطوط ریلی اداره کل راه آهن خراسان بازدید نمودند.

مدیرکل راه آهن خراسان گفت: در راستای افزایش ایمنی و کاهش هزینه های روسازی، پروفیل های ریل از خطوط مستقیم و قوس ها و سوزن ها به وسیله دستگاه پرتابل توسط شرکتLINMAGاتریش از مسیر محور ریلی سرخس و مشهد تا تربت برداشت گردید.

ضیایی مهر افزود: با توجه به اقدامات ذکر شده، بر اساس داده های اولیه میزان سختی، درصد ترک های مویی و درصد قابل برداشت توسط ریل تراش در محل های درجازدگی و مواج خط و لهیدگی را مشخص نموده تا ریل قابلیت اولیه خود را پیدا نموده و درنهایت افزایش سرعت و کاهش تقلیل سرعت ها را خواهیم داشت و نیاز به تعویض ریل های معیوب نمی باشد.