ششمین جلسه ستاد امنیت انتخابات خراسان رضوی، در محل اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری و با حضور اعضاء ذیربط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، در این جلسه ضمن بررسی و تبادل اطلاعات و اخبار انتخاباتی، برآوردی از وضعیت امنیتی پیش رو مورد بحث و تبادل نظر و متناسب با آن پیش بینی های لازم برای عوامل تأثیرگذار در ابعاد داخلی، بیرونی و اجتماعی، اتخاذ گردید.

همچنین براساس آخرین تغییرات صورت گرفته در تعداد شعب اخذ رأی استان، پیش بینی های لازم برای برقراری نظم و امنیت و حفاظت از شعب اخذ رأی براساس مستندات قانونی و دستورالعمل واصله از شورای امنیت کشور، صورت گرفت. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج