مدرس دانشگاه اصفهان گفت: جامعه ای که نتواند میراثنمادین خود را به نسل آینده بشناساند، نسل آینده اش قوام ندارد و می میرد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، محسن رنانی، مدرس دانشگاه اصفهان در مراسم نکوداشت مهندس شهرستانی در اتاق بازرگانی گفت: میراث نمادین هر جامعه همچون ستون هایی هستند که قوام نسل آینده خواهند بود. محسن رنانی با اشاره به اینکه اولین بار در سال ۹۰ در کرمانشاه و جهت نوشتن سند توسعه با مهندس شهرستانی دیدار داشته است، گفت: در واقع ایشان یک سرمایه نمادین بود که جامعه ما همچون موارد دیگر، نتوانست آن را نمادین کند. وی با بیان اینکه نسل امروز نیازمند نمادهای تاریخی زنده است، اظهار داشت: در حالی که اتاق لویی پاستور پس از ۱۵۰ سال در دانشگاه سوربون، مانند یک نماد تاریخی زنده و پویا وجود دارد، ما در جامعه خود، به پوشش سرمایه‌های نمادین خود پرداخته و به ارزش آن پی نمی بریم. رنانی افزود: کشورهای پیشرفته به اساتید بازنشسته دانشگاه های خود، اجازه خانه نشینی نمی دهند و دانشجویان از حضور و تجربه آنان در اتاق هایی اختصاصی، بهره می بزند. در کشورما نیز می توانستیم واحدی برای دانشجویان مدیریت جهت بهره برداری از تجربیات و دیدار با مهندس شهرستانی قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه شهرستانی، شارستان حیات جمعی ماست، تأکید کرد: شارستان در پشت برج و باروی هرشهر قرار دارد و ما برای حفاظت از برج و باروهای فرهنگی خود چاره ای جز تولید سرمایه های نمادین نداریم و تنها راه برای تبلیغ ارزش های فرهنگی نیز اینست که در نمادهای فرهنگی متبلور شوند. رنانی افزود: برای انتقال سرمایه های فرهنگی به نسل بعد باید سرمایه نمادین تولید کرد و سرمایه های فرهنگی را ملزم به سرمایه های نمادین کنیم، اتفاقی که هنوز برای فردوسی نیفتاده و ما جشنواره ای در مقام و جایگاه فردوسی نداریم. رنانی با بیان اینکه سرمایه نمادین، با رفتار، شخصیت و ادبش، ایجاد ارزش می کند، گفت: متاسفانه غفلت مسئولان و حجم بالای مشکلات و معضلات اقتصادی باعث شده که سرمایه های نمادین خود را فراموش کرده و دست آنها را در دست نسل آینده خود قرار ندهیم. سرمایه نمادین پویا، مولد استاین مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: دو نوع سرمایه نمادین ایستا و پویا داریم که سرمایه ایستا به صورت تصادفی بوجود آمده و حلقه ارتباطی خوبی نیز برای جامعه ایجاد می کند ولی مولد نیست و نهایتا، جامعه در پوشش از آن تقلید می کند. وی ادامه داد: سرمایه نمادین پویا، لحظه به لحظه به صورت مولد عمل می کند، با تاریخ جلو می رود و همانند مهندس شهرستانی، در ۹۰سالگی نیز افق ایجاد می کند. جنینی سرمایه ای قیمت ندارد و نباید به راحتی آن را از دست داد. رنانی افزود: توسعه دو بعد اقتصادی – مادی و فرهنگی – اخلاقی دارد که بعد اول رفاه و بعد دوم رضایت می آفریند و توسعه زمانی می تواند به رضایت برسد که ما سرمایه های نمادین خود را بشناسیم، برجسته کنیم و بسط دهیم و برای رسیدن به این مهم نیز باید سرمایه های نمادین به نهادها و سازمانهای نمادین تبدیل شوند تا وسع وجودیشان، گسترش یابد.مجموعی از ادب، دولت و علممحسن رنانی بابیان اینکه شهرستانی، مجموعی از ادب، دولت و علم بود، گفت: سرمایه نمادین نه تنها خودش با تولید سرمایه، نمادین می شود بلکه هر عملی که انجام می دهد نمادین است و سالهای فراوانی وقت لازم است تا جامعه مجددا چنین سرمایه ای را بازتولید کند. وی تصریح کرد: تمام وجود مهندس شهرستانی، توسعه آفرین بود و چنین کسی که خود منشأ سازندگی و مدیر باکفایت شهری بوده، باید خود منشأ «یادمان» گردد و نشان مدیریت شهری با نام «شهرستانی» برای بهره برداری نسل آینده، در استان و کشور ایجاد کنیم.