عضو شورای شهر مشهد بهترین راه برای درآمد شهرداری را ایجاد درآمد پایدار از طریق افزایش مشارکت های مردمی دانست و گفت: شهرداری باید تا جایی که می تواند اتکاء خود را به درآمدهای ناپایدار کمتر کند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد حسن پژمان با استناد به قانون ۲۹ آیین نامه مالی در تقسیم بندی درآمد های شهرداری به ۶ طبقه تقسیم، درامد ناشی از عوارض عمومی، درآمد های ناشی از عوارض اقتصادی، بهای خدمات، کمک های دولتی، درآمد وجوه اموال، هدایا و کمک های اشخاص و موسسات خصوصی را این دسته ها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه محقق شدن درآمد در شهرداری به دو قسمت پایدار و ناپایدار تقسیم می شود، تصریح کرد: درآمد های کنونی شهرداری ۷۰% آن ناپایدار و مابقی آن پایدار است و بیشتر درآمد های پایدار در گذشته متعلق به ساختمان، آن هم بیشتر به جرایم ساختمانی متکی بوده که عمده درآمد شهرداری را به خودش اختصاص داده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد، خاطرنشان کرد: با توجه به رکود صنعت ساختمان، رویکرد جدید شهرداری، به کمک افزایش درآمدهای پایدار شهری که در واقع یکی از راه های آن تامین هزینه پایدار به کمک عوارض از شهروندان صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: یکی از راه های تامین هزینه پایدار شهرداری، از شهروندان این است که خلاقیت هایی در شهرداری صورت بگیرد و با ایجاد طرح های نو وجدید هزینه های اجرایی شهر به طور غیر مستقیم از شهروندان گرفته شود.
وی ادامه داد: ما باید از نیروی خلاق و کارافرین در مجموعه شهرداری استفاده کنیم و این نیروها نیز بتوانند با رویکرد خلاقانه، وایده های جدید و نو به درآمد های پایدار شهرداری کمک کند.
پژمان براساس نتایج چند سال گذشته، گفت: نتایج نشان دهنده این است که نباید به دولت وابسته بود زیرا دولت هم مشکلات خاص خود را دارد و شهرداری از طریق عوارض خودرو و پسماند و… دنبال یک درآمد پایدار بود.
وی افزود: درآمدهای ناپایدار باید طوری مدیریت شوند که بتوان آن را به صورت پایدار درآورد و دائمی کرد. به طور مثال ما اگر متکی به درآمد ناپایدار باشیم و برای یک سال پیش بینی بودجه بکنیم احتمال اینکه با عدم تحقق بودجه مواجه بشویم زیاد است اتفاقی که در سال گذشته رخ داد، ما در سال گذشته با مشکل عدم تحقق بودجه مواجه شدیم، واین نتیجه وابستگی شهرداری به درآمد های ناپایدار بود ودر پایان سال، زمانی که ما بحثعدم تحقق بودجه رو پیش رو داشتیم، شورای شهر اخذ ۳۴% عوارض از شهروندان را مطرح کرد که با اجرای این طرح توانستیم مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری افزایش دهد، که این اقدام را میتوان یک طرح نو در شهرداری دانست.
پژمان با بیان اینکه بهترین راه برای شهرداری ایجاد درآمد پایدار در شهرداری است، گفت: شهرداری تا جایی که می تواند اتکا خود را به درآمدهای ناپایدار کمتر کند.