ایران در بازى دوم خود در لیگ جهانی مقابل آمریکا به میدان رفت و نتیجه را سه بر یک واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزارى موج، بازى ایران و آمریکا در آوردگاه لیگ جهانی والیبال آغاز شد.

برد ایران در ست اول

در ست اول ایران بازی را بهتر از آمریکا آغاز کرد و زودتر از رقیب خود به امتیاز هشت رسید. اما در ادامه آمریکا بازى بهتری را به نمایش گذاشت. سرویس هاى محمد موسوى فاصله امتیازى را کم کرد تا زمان استراحت فنی دوم نیز به نام ایران با نتیجه ١۶، ١۵ رقم بخورد. پس از اشتباهات داورى که با اعتراض تیم آمریکا همراه بود و وقفه اى را در بازى ایجاد کرد، تیم آمریکا از تیم ملى کشورمان پیشى گرفت و نتیجه را ١٩ بر ١٧ به نفع خود رقم زد. اشتباهات متعدد در جایگیرى و سرویس هاى تیم ملى کشورمان تا این لحظه از ست اول آمریکا را جلو انداخته است. امتیاز سریس و اشتباه تیم ملی آمریکا در زدن آبشار تیم ملى کشورمان را ٢٢، ٢١ در ست اول جلو انداخت. پس از عقب افتادن یک امتیازى ایران، مجدد با زدن سرویس هاى هدف دار ایران یک امتیاز جلو افتاد و مربى آمریکا را وادار کرد در امتیاز ٢۴ وقت استراحت بگیرد. پس از این وقت استراحت ایران با یک دفاع توانست امتیاز ٢۵ را کسب کند تا ست اول را با نتیجه ٢۵ - ٢٣ به نفع خود به پایان برساند.طوفان آمریکا در ست دومست دوم بازى با سرویس بازیکنان آمریکا آغاز شد و امتیاز اول را تیم آمریکا با دفاع روی تور بدست آورد. به گزارش موج، آمریکا بازى را در ست دوم بهتر آغاز کرد و ۵ بر ٢ در امتیاز شمارى پیش است. اشتباهات متعدد در زدن آبشار و سرویس در تیم ملى کشورمان اختلاف امتیاز را در آغاز ست دوم به ۴ رساند. تا این لحظه نتیجه بازى ٨ بر ۴ به نفع آمریکا مى باشد. خطاهاى انفرادى متعدد در این ست تیم آمریکا را ١١ بر ۵ جلو انداخت و مربى تیم ملى کشورمان را وادار به گرفتن وقت استراحت کرد. اشتباهات تیم ایران و بازى مناسب و کم اشتباه تیم آمریکا اختلاف امتیاز را به ١٠ رساند و وقت استراحت فنى دوم با امتیاز ١۶ بر ۶ به نفع آمریکا بدست آمد. تیم ایران در ادامه با بازى بد خود و دفاع هاى مکرر تیم آمریکا نتیجه را ٢٢ بر ٨ به آمریکا داد تا این ست را تقریبا از دست رفته ببیند. دو دفاع پیاپى از بازیکنان تیم ملى کشورمان اختلاف امتیاز را کم کرد. به نظر مى رسد این دفاع ها تنها به روحیه تیم براى بازى در ست سوم کمک کند. ست دوم با نتیجه ٢۵ بر ١٣ به نفع آمریکا پایان یافت.حسرت براى ایران در ست سومست سوم بازى با سرویس تیم ملى کشورمان آغاز شد و اولین امتیاز را بازیکنان آمریکا کسب کردند. بازى در ست سوم پایاپاى آغاز شد. بازیکنان تیم ملى کشورمان بهتر از ست دوم به کار ادامه دادند و دو تیم با امتیاز ٨ بر ۶ به نفع آمریکا به وقت استراحت فنی رفتند. دریافت هاى خوب و نقشه هاى متعدد تیم کشورمان اختلاف امتیاز را کم کرد و نتیجه ١٠ بر ١٠ برابر تا این لحظه رقم خورده است. دفاع خوب عادل غلامى ایران را یک امتیاز جلو انداخت و نتیجه ١٣ بر ١٢ به نفع ایران ادامه دارد. بازى در ست سوم تا امتیاز ١۶ پایاپاى ادامه دارد و با امتیاز سرویس تیم ایران زودتر به امتیاز ١۶ رسید تا دو تیم با نتیجه ١۶ بر ١۵ به وقت استراحت فنى دوم بروند. بازى در ست سوم با نتیجه ١٩ بر ١٩ در حال انجام است. به گزارش خبرگزارى موج، بازى در ست سوم ٢۵ بر ٢۴ ادامه دارد و با وقت استراحتی که مربى تیم کشورمان تقاضا کرده در حال پیگیری است. ست سوم با نتیجه ٢٧ بر ٢۵ به نفع آمریکا پایان یافت.ست چهارم به نام آمریکا ست چهارم بازى آغاز شد. ایران در این ست بازى را بهتر آغاز کرد اما سرویس هاى اندرسون کار را براى ایران دشوار کرد و اختلاف امتیاز بدست آمده را جبران کرده و اولین وقت استراحت فنى با نتیجه ٨ بر ٧ به نفع آمریکا رقم خورد. حواشى و صحبت هایى که مربى تیم آمریکا انجام داده داور را مجاب کرد تا به او کارت زرد نشان دهد. نتیجه بازى تا این لحظه ١١ بر ٨ به نفع آمریکا مى باشد. دومین وقت استراحت فنی با نتیجه ١۶ بر ١٢ به نفع آمریکا صورت پذیرفت. اشتباهات مکرر از بازیکنان تیم کشورمان در این ست مشهود مى باشد. دفاع روى تور ایران و اشتباه در آبشار زدن بازیکنان آمریکا دو تیم را در امتیاز ١٩ برابر کرد. بازی می توانست ٢۵ بر ٢٣ به نفع ایران پایان یابد که با درخواست ویدیو چک مربى آمریکا ورق برگشت و بازى در نهایت ٢۶ بر ٢۴ به نفع آمریکا پایان یافت. تا ایران این بازى را با نتیجه ٣ بر یک به آمریکا واگذار کند.